Chương trình Thời sự thứ Hai, 14/10/2019

Thứ hai, Ngày 14 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Sáu, 11/10/2019

Thứ sáu, Ngày 11 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Năm, 10/10/2019

Thứ năm, Ngày 10 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Tư, 09/10/2019

Thứ tư, Ngày 09 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Ba, 08/10/2019

Thứ ba, Ngày 08 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Hai, 07/10/2019

Thứ hai, Ngày 07 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Sáu, 04/10/2019

Thứ sáu, Ngày 04 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Năm, 03/10/2019

Thứ năm, Ngày 03 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Tư, 02/10/2019

Thứ tư, Ngày 02 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Ba, 01/10/2019

Thứ ba, Ngày 01 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Hai, 30/09/2019

Thứ hai, Ngày 30 Tháng 09 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Sáu, 27/09/2019

Thứ sáu, Ngày 27 Tháng 09 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Năm, 26/09/2019

Thứ năm, Ngày 26 Tháng 09 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Tư, 25/09/2019

Thứ tư, Ngày 25 Tháng 09 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Ba, 24/09/2019

Thứ ba, Ngày 24 Tháng 09 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Hai, 23/09/2019

Thứ hai, Ngày 23 Tháng 09 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Sáu, 20/09/2019

Thứ sáu, Ngày 20 Tháng 09 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Năm, 19/09/2019

Thứ năm, Ngày 19 Tháng 09 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Tư, 18/09/2019

Thứ tư, Ngày 18 Tháng 09 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Ba, 17/09/2019

Thứ ba, Ngày 17 Tháng 09 Năm 2019